What do fraudsters who practice phishing usually steal?

What do fraudsters who practice phishing usually steal?


Question: What do fraudsters who practice phishing usually steal?

Phishing is social engineering attack on a computer system. The fraudsters who practice this process usually steal personal information like some login credentials and passwords of the user that is, often, called user data. This type of attack on the privacy of a user is called a phishing attack. The attackers send a spam email to the victim which includes spam websites. On the visit of those sites, the victim allows the attacker to enter into the system and then all control of the system is overtaken by the attacker.

0 Komentar

Mag-post ng isang Komento

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel


Newly discovered Queries 

Ano ang ginawa ni nanay?


 💕Isang kahilingan mula sa mga kapatid💕

Mangyaring magtanong ng anumang mga katanungan sa kahon ng komento, ang pangkat ng rjwala ay handang sagutin ang iyong mga katanungan.